Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Cemes BVBA

De hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht en beheersen elke verkoop en levering. Zij primeren boven alle algemene verkoops- of aankoopvoorwaarden, vervat in brieven, bestelbons en alle andere briefwisseling van de koper, behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, dat nochtans slechts kan gelden voor een transactie tenzij anders contractueel door beide partijen overeengekomen.

 

 1. De aanbieding
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er uitdrukkelijk een optie in wordt vermeld.
 3. Eventuele leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing en houden geen verbintenis in.
 4. Bij het toekennen van een offerte geeft de klant ook aan volledig geïnformeerd te zijn betrekkende het bestelde goed en heeft Cemes alle nodige info te allen tijden ter beschikking via de websites of andere kanalen. Bij eventuele aanpassing of wijziging van de te leveren goederen op vraag van de klant zal de klant ook verantwoordelijk zijn voor de meerkost hiervan.

 

 1. De overeenkomst
 • De koper is door zijn opdracht gebonden. Geen enkele bestelling ontvangen en aanvaard door onze firma kan vernietigd worden, tenzij met onze schriftelijke instemming, bij gebreke waarvan een forfaitaire schadevergoeding van 30% zal verschuldigd zijn, onverminderd het recht voor de verkoper zijn werkelijke schade te bewijzen.
 • Als de klant bepaalde specificaties, modaliteiten of plannen bij zijn bestelling bedingt zullen deze door Cemes niet op hun juistheid worden gecontroleerd. Deze gebeuren op uitsluitend op risico van de klant of zijn aangestelde.
 • De betaling gebeurt steeds per overschrijving binnen de 8 dagen bij levering of plaatsing, afwijking hierop kan enkel schriftelijk worden toegestaan.
  Wanneer Cemes een betaling geheel of gedeeltelijk als niet contact aanvaardt of de aanvaarding laat afhangen van een oplevering, dan nog gelden de hier beschreven voorwaarden. De voorlopige oplevering dient ten laatste één maand na de uitvoering te gebeuren, de definitieve oplevering ten laatste 4 maanden na facturatie. De waarborg bedraagt maximaal 5% van de totale aannemingsprijs.

 

 1. Levering, keuring, eigendomsoverdracht
 2. Overmacht (oorlog, stakingen, gebrek aan grondstoffen,…) ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid betreffende de volbrenging van zijn verplichtingen.
 3. Klachten omtrent de geleverde waren dienen ons schriftelijk toe te komen binnen de 10 dagen na inontvangstname. Eventuele klachten ontslaan de klant niet om de betalingsvoorwaarden en betalingstermijnen na te komen, zonder uitzondering.
 4. In afwijking van art.1583BW blijft de verkochte waar eigendom van de verkoper tot de koopprijs ervan volledig werd vereffend. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor goederen die door bestemming onroerend worden. Van deze goederen wordt conventioneel aangenomen dat het de wil is van partijen, dat ze slechts onroerend worden na algehele betaling. De koper draagt echter het risico vanaf de levering.
 5. Schade veroorzaakt door niet zichtbare gebreke zijn steeds voor rekening van de klant (vb: barst in glas zonder reden,…)
 6. Nodeloze verplaatsingskosten, veroorzaakt door de klant, zullen door Cemes worden doorgerekend aan de klant.
 7. De plaatsing van de plafonds gebeurt enkel in droge, winddichte, stofvrije en verwarmde lokalen. Het geheel moet 100% winddicht zijn. Cemes kan nooit verantwoordelijk zijn voor het niet winddicht zijn van een lokaal. De plafonds worden op maat gemaakt in het fabriek. Aanpassingen en afwerkingen van de folie kunnen nodig zijn tijdens de plaatsing.
 8. Aanwezige doch niet zichtbare noch vermelde leidingen in de muren/plafond dienen ons medegedeeld te worden, door het niet vermelden kan Cemes niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade hieraan.
 9. De naden van de geplaatste spanplafonds hebben een tolerantie van 15 cm per lopende meter afwijking uit de as, qua rechtlijnigheid. Uiteraard streeft Cemes naar perfectie en zal deze trachten te benaderen.
 10. Laattijdige of uitgestelde levering geeft geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding of intresten.

 

 1. Betalingsvoorwaarden
 • Al onze leveringen dienen contant betaald te worden, behoudens afwijkend schriftelijk beding van onzentwege. De uitgifte van wissels maakt geen novatie uit.
 1. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1,5% per maand. Bovendien dient in dit geval een conventionele schadevergoeding betaald van 10% met een minimum van 75,00 Euro.
 • Het niet-betalen van één of meerdere facturen op de vervaldag maakt tevens alles wat nog verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 • Iedere facturatie benden de 25,00 euro wordt forfaitair verhoogd met 5,00 euro administratiekosten.
 • De waarborg op de plafonds bedraagt 10 jaar maar geldt alleen als de betalingsvoorwaarden zijn nagekomen.

 

 1. Geschillen

Alle voorkomende betwistingen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Tongeren die alleen, en in alle gevallen bevoegd zijn er kennis van te nemen.